SharePoint
臺大醫院Logo
略過巡覽連結林祥源醫師
:::
:::

 

 林祥源醫師

 

林祥源醫師

 

學歷                 
 
 臺灣大學醫學系畢業
 
 經歷                 
 
 臺大醫院精神醫學部住院醫師 
 臺大醫院精神醫學部兒童心理衛生中心研修醫師 
 臺大醫院精神醫學部主治醫師
 
 現職                 
 
 臺大醫院精神醫學部主治醫師 
 專長                 
 
 兒童青少年精神醫學、神經影像學研究、自閉症、注意力不足過動症